PRIVACYVERKLARING

Laatste update 01-06-2021 

Embrace Your Space vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen wij er alles aan om jouw persoonlijke informatie, die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Je persoonsgegevens worden verwerkt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Embrace Your Space verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Adresgegevens 

- Geboortedatum (indien nodig, op verzoek van klant) 

- Geboorteplaats (indien nodig, op verzoek van klant) 

- Bankrekeningnummer (indien nodig, op verzoek van klant) 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Embrace Your Space verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

- gezondheid (indien nodig, op verzoek van klant) 

- burgerservicenummer (BSN) (indien nodig, op verzoek van klant)

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Embrace Your Space verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling  

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- Embrace Your Space verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Embrace Your Space neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Embrace Your Space bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Embrace Your Space verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Embrace Your Space blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Embrace Your Space gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Embrace Your Space en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@embraceyourspace.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Embrace Your Space wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Embrace Your Space neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@embraceyourspace.nl. 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Eventuele wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen. 

VRAGEN OVER DE PRIVACYVERKLARING 

We houden deze privacyverklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@embraceyourspace.nl en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je e-mail.